AboutMe

よく見る
Keybase nesosuke
Mastodon (自鯖(メイン)) @neso
Mastodon (自鯖(サブ)) @neso
Discord nesosuke#1059
たまに見る
Yo nesotech
Mastodon (末代) 941-920-2143
Mastodon (nere9) @nesosuke (nere9)
Mail nesosuke(at)gmail.com
Hangout nesosuke(at)gmail.com
あんまり見ない
Twitter @nesosuke
Instagram 8473290501
Steam 302-516-4690
その他
読書メーター tarsectopia
鑑賞メーター 5162956418
Annict nesosuke
Lastfm fa_neso
Rockstar SocialClub nesosuke
wishlist /bit.ly/nesolist

Keybase sign

BEGIN KEYBASE SALTPACK SIGNED MESSAGE. kXR7VktZdyH7rvq v5weRa0zkIM0KAa PMky4qMJB9Ea5IB BVCO6ZvwDr02lT6 qxE96BKb0UV8FiM opAEQcfR38v7HhL Tzfzaf3VtU20slj VOiw3238IvFuDus bMtGzeGFJZEc8Kr 2UMLRIV9eUOaBxQ Fja2IvBMcBwedxU XJ18Po2UKlmemOT HfTLeXKBYa1Pdae D1UDPH4DqxtE8hR Oxu1y1djCwPymZr k8O6SWW69Ekp7K8 GhOPrL53PZJn8. END KEYBASE SALTPACK SIGNED MESSAGE.